Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

24. posiedzenie Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw (EA CPC) 20-09-2013

Dwudzieste czwarte posiedzenie Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw (European co-operation for Accreditation Communication and Publication Committee), którego gospodarzem było Polskie Centrum Akredytacji, odbyło się Warszawie, w dniach 18-19 września 2013 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek akredytujących z 20 państw europejskich: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele IIOC (Independent International Organisation for Certification) i CEOC (International Confederation of Inspection and Certification Organisations).

Celem Komitetu jest realizacja szeroko rozumianych działań związanych z promocją akredytacji i wielostronnych porozumień (MLA) oraz komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną EA.

Najważniejsze punkty spotkania:

 1. dyskusja na temat koncepcji zmiany logo EA-decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Zgromadzenie Ogólne, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Wykonawczego EA. Potrzeba .odświeżenia. logo EA wynika przede wszystkim ze zmieniającego się środowiska, w jakim znajduje się obecnie EA (bliska współpraca z Komisją Europejską, rozszerzenie zakresu działania o nowe obszary, w tym notyfikację);
 2. baza danych EA, zawierająca wykaz akredytowanych podmiotów (EA Search Facility) . dotychczas dane na temat akredytowanych podmiotów w obszarze badań i wzorcowań zamieściło 12 jednostek akredytujących, będących sygnatariuszami porozumienia EA MLA, w tym: CAI . Czechy, COFRAC . Francja, DANAK . Dania, DAkkS . Niemcy, ENAC . Hiszpania, HAA . Chorwacja, FINAS . Finlandia, INAB . Irlandia, IPAC . Portugalia, PCA . Polska, SNAS . Słowacja, UKAS . Wielka Brytania. System wyszukiwania akredytowanych podmiotów EA, dostępny pod adresem http://db.european-accreditation.org/, umożliwia dostęp do informacji o laboratoriach badawczych i wzorcujących, akredytowanych przez krajowe jednostki akredytujące. Podstawowe usługi oferowane przez system, to: wyszukiwanie pełnotekstowe oraz za pomocą słów kluczowych, bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji na temat wybranych akredytowanych podmiotów, a także szybki dostęp do pełnych zakresów akredytacji. Mimo znacznej funkcjonalności bazy, zwrócono uwagę na potrzebę rozważenia zasadności dalszego jej utrzymywania. Jest to spowodowane tym, że nadal nie wszystkie jednostki akredytujące przekazały EA swoje dane, jak również różnicami w słowach kluczowych w zakresach akredytacji;
 3. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 600/2012 W sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady . planowane jest uruchomienie bazy danych EA, zawierającej listę akredytowanych weryfikatorów. Jednostki akredytujące są zobowiązane do przekazania danych do bazy. EA i Komisja Europejska podpisały kontrakt, na podstawie którego EA uzyska wsparcie finansowe na realizację ww. celu. W ramach EA CPC została powołana grupa robocza, która ma zająć się kwestią uruchomienia ww. bazy;
 4. na stronie internetowej EA zamieszczone zostały nowe materiały promocyjno-informacyjne, w tym:
  • "The EA MLA" - broszura nt. wielostronnego porozumienia, EA MLA - skierowana w głównej mierze do przedstawicieli administracji państwowej
  • "EA - Accreditation in Europe" - broszura zawierająca podstawowe informacje na temat EA i systemu akredytacji w Europie
  • "EA MLA Annual Report (2012)" - raport roczny EA MLA za 2012 rok - przedstawiający, m.in. dane nt. wyników ewaluacji jednostek akredytujących w Europie prowadzonych w ramach wielostronnych porozumień, informacje dotyczące zakresu EA MLA oraz wykaz sygnatariuszy porozumień
  • "A briefing for European Commission Officials" - broszura adresowana do urzędników Komisji Europejskiej, zawierająca informacje na temat struktury EA, wielostronnego porozumienia EA MLA oraz systemu akredytacji w Europie;
 5. omówiono wyniki ankiety dot. udziału jednostek akredytujących w pracach komitetów EA. Celem jej przeprowadzenia było zebranie informacji, a następnie ustalenie na tej podstawie minimalnej liczby osobodni w poszczególnych jednostkach akredytujących, przeznaczonych na prace w komitetach / grupach roboczych EA oraz zasad zapewnienia wsparcia w tym zakresie. Zgodnie z art. 4., p. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.: "każde państwo członkowskie zapewnia, by jego krajowa jednostka akredytująca dysponowała odpowiednimi zasobami, zarówno finansowymi, jak i ludzkimi, w celu właściwego wykonywania swoich zadań, w tym wypełniania zadań specjalnych, takich jak działalność w ramach europejskiej i międzynarodowej współpracy akredytacyjnej".

W trakcie spotkania odbył się audit wewnętrzny "Proces komunikacji EA", zrealizowany na zlecenie EA przez zastępcę dyrektora ds. akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, p. Lucynę Olborską.

Powrót