Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

Komitet EA ds. Laboratoriów po raz pierwszy w Warszawie 30-09-2019

W dniach 24-26 września 2019 r. odbyło się w Warszawie 38. posiedzenie Komitetu ds. Laboratoriów, zorganizowane przez European co-operation for Accreditation (EA) - międzynarodową organizację zrzeszającą krajowe jednostki akredytujące oraz Polskie Centrum Akredytacji. Celem trzydniowych spotkań, prowadzonych w trybie paneli otwartych oraz warsztatów była wymiana doświadczeń dotyczących oceny kompetencji laboratoriów z uwzględnieniem zmian towarzyszących wdrożeniu do stosowania nowej normy ISO/IEC 17025:2017 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Z tej okazji do Warszawy przyjechało ponad 70 przedstawicieli jednostek akredytujących z całej Europy zrzeszonych w strukturach EA. 

Na pierwszym spotkaniu dla Grupy Zarządzającej EA LC (EA Laboratory Committee Management Group), które odbyło się 24 września br. omówiono bieżące działania organizacyjne, plany na najbliższe miesiące, a także szczegóły kolejnych spotkań prowadzonych w ramach Komitetu ds. Laboratoriów.

Warsztaty najbardziej popularne

Największą popularnością wśród uczestników posiedzenia Komitetu cieszyły się całodniowe warsztaty zorganizowane 25 września br. Ich tematem przewodnim było wdrożenie znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, wyznaczającej standardy dla laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Program warsztatów opracowano na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych w pierwszej połowie 2019 r. wśród jednostek akredytujących - członów EA, w celu zidentyfikowania ewentualnych problemów wynikających z wdrażania normy ISO/IEC 17025:2017 w działalności akredytacyjnej. Warsztaty dały uczestnikom możliwość przedyskutowania kwestii związanych z zastosowaniem w praktyce aktualnych wymagań do oceny kompetencji laboratoriów oraz zbliżającym się końcem okresu przejściowego wdrożenia tych wymagań, który upływa w przyszłym roku. Warsztaty zostały poprowadzone przez członków Grupy Zarządzającej EA LC, w skład której wchodzą przedstawiciele jednostek akredytujących m.in. z Francji, Grecji, Włoch oraz Cypru.

- Uczestnicy warsztatów – przedstawiciele z europejskich jednostek akredytujących - podzieleni na grupy ośmioosobowe analizowali najbardziej newralgiczne wymagania nowego wydania normy akredytacyjnej. Następnie poszczególne grupy przedstawiały wyniki swoich analiz. Najwięcej czasu poświęcono m.in. zagadnieniom dotyczącym zasady podejmowania decyzji, stwierdzeń zgodności, rozpatrywania ryzyk, pobierania próbek i informacji wymaganych do oceny niepewności pomiaru badań lub wzorcowań realizowanych przez laboratoria oraz laboratoryjnego systemu zarzadzania informacją – podsumowała Anna Kęsik z Działu Akredytacji Badań Chemicznych w PCA.

Trzeci dzień spotkań poprowadzono w trybie panelu otwartego, na którym omówiono bieżące kwestie związane z działalnością Komitetu EA ds. Laboratoriów, a także kontynuowano prace nad nowelizowanymi dokumentami EA opisującymi wymagania i wytyczne dla laboratoriów. Do opiniowania przez europejskie jednostki akredytujące przekazano miedzy innymi dokument EA-4/17 dotyczący zakresów akredytacji laboratoriów medycznych oraz EA-4/02 dotyczący oceny niepewności pomiaru we wzorcowaniach.

- Ponadto, przewodniczący funkcjonujących w ramach Komitetu tzw. Technical Networks (TN), przedstawiali wyniki toczących się na bieżąco prac harmonizacyjnych, np. w TN dotyczącym żywności, kontynuowana jest komunikacja z European Plant Protection Organisation (EPPO) w zakresie formułowania zakresów akredytacji laboratoriów wykonujących badania zdrowia roślin.  Dyskutowano również zagadnienia istotne dla harmonizacji podejścia do oceny kompetencji laboratoriów, przekazane w formie pytań do komitetu przez jednostki akredytujące i interesariuszy, w tym Eurolab. Pytania dotyczyły między innymi sposobu identyfikacji w sprawozdaniach z badań zastosowanej metody czy wymagań w zakresie Opcji B systemu zarządzania – zaznaczyła reprezentująca PCA w posiedzeniu Komitetu, Hanna Tugi, Kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności.

Celem Komitetów EA, które organizowane są cyklicznie kilka razy do roku w różnych europejskich krajach, jest przede wszystkim zapewnienie  w skali międzynarodowej harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek oceniających zgodność, poprzez wymianę informacji oraz doświadczeń i ustalanie wspólnych stanowisk dotyczących aspektów związanych z oceną kompetencji akredytowanych podmiotów, tj. laboratoriów badawczych, medycznych i wzorcujących, jednostek certyfikujących, jednostek inspekcyjnych. Komitety zajmują się również bieżącymi przedsięwzięciami, planowaniem działań oraz nowych rozwiązań w zakresie rozwoju systemu oceny zgodności. Istotnym elementem spotkań jest możliwość przedyskutowania w gronie ekspertów
i zainteresowanych stron przygotowywanych nowelizacji dokumentów, odnoszących się do działalności zarówno jednostek akredytujących, jak i akredytowanych podmiotów.

Informacje o EA:

European co-operation for Accreditation (EA) jest organizacją non-profit, zrzeszającą krajowe jednostki akredytujące, które oficjalnie zostały powołane przez rządy poszczególnych państw do prowadzenia akredytacji we wszystkich obszarach działań związanych z oceną zgodności, tj.: badań, wzorcowań, weryfikacji, certyfikacji i inspekcji oraz organizacji badań biegłości. Członkowie EA reprezentują państwa członkowskie lub państwa kandydujące do Unii Europejskiej i EFTA, pochodzące z geograficznego obszaru Europy. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: https://european-accreditation.org

Powrót