Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

Posiedzenia Komitetów EA ds. Certyfikacji i Inspekcji w Warszawie 12-09-2018

W dniach 11-14 września br. blisko 90 przedstawicieli jednostek akredytujących z całej Europy wzięło udział w posiedzeniach Komitetów European co-operation for Accreditation (EA) ds. Certyfikacji i ds. Inspekcji. Warto podkreślić, że spotkania Komitetów po raz pierwszy zostały zorganizowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Komitet Certyfikacyjny poprowadził Kevin Belson z brytyjskiej jednostki akredytacyjnej (UKAS - United Kingdom Accreditation Service), natomiast Komitetowi Inspekcyjnemu przewodził Rolf Straub ze szwajcarskiej jednostki akredytacyjnej (SAS - Swiss Accreditation Service).

Celem Komitetów jest przede wszystkim zapewnienie  międzynarodowej harmonizacji podejścia do akredytacji jednostek oceniających zgodność, poprzez wymianę informacji i doświadczeń dotyczących aspektów ocen kompetencji jednostek certyfikujących i inspekcyjnych, a takżeomówienie bieżących przedsięwzięć, planów działań oraz nowych rozwiązań dedykowanych temu nadrzędnemu celowi. Istotnym elementem spotkań jest możliwość przedyskutowania w gronie ekspertów i zainteresowanych stron przygotowywanych nowelizacji dokumentów odnoszących się do działalności zarówno jednostek akredytujących, jak i akredytowanych podmiotów. Posiedzenia prowadzone są w trybie paneli otwartych oraz warsztatów.

- Uczestnicy tegorocznego Komitetu Certyfikacyjnego mieli możliwość zapoznania się z wynikami prac poszczególnych grup roboczych (m.in. z zakresu żywności, środowiska i systemu handlu emisjami GHG), funkcjonujących w ramach Komitetu. Zaproponowano też utworzenie nowej grupy roboczej z obszaru bezpieczeństwa danych. Znaczną część dyskusji poświęcono problematycznym zagadnieniom w obrębie certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i procesów oraz personelu - relacjonuje uczestnicząca w posiedzeniach Komitetu Certyfikacyjnego z ramienia PCA, Ewelina Laskowska.

Warsztaty to stały element programu Komitetów. Dają one możliwość bezpośredniego poznania oraz uwzględnienia w końcowych rezultatach posiedzeń, uwarunkowań funkcjonowania systemów akredytacji poszczególnych krajów europejskich. Dają one również doskonały obraz ewentualnych różnic, jakie występują w interpretacji wymagań akredytacyjnych w poszczególnych państwach oraz jak są one wdrożone w działalności akredytacyjnej.

- Głównym tematem warsztatów dla uczestników Komitetu Certyfikacyjnego była ocena ryzyka i podejście oparte na ryzyku, zarówno w stosunku do jednostek certyfikujących, jak też certyfikowanych organizacji. Dyskusja dotyczyła identyfikacji ryzyk i ich ocena podczas opracowywania przez jednostki programów auditu oraz w jaki sposób jednostka może wykazać, że jej certyfikowany klient stosuje podejście oparte na ryzyku – dodaje Ewelina Laskowska.

W ramach posiedzenia Komitetu Inspekcyjnego omawiano natomiast między innymi zagadnienia bezstronności i niezależności jednostek oceniających zgodność, kierunki zmian dokumentu ILAC-P15:07/2016 Zastosowanie ISO/IEC 17020:2012 w akredytacji jednostek inspekcyjnych, współpracę międzynarodowych gremiów w zakresie inspekcji pojazdów oraz inspekcji adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (CSM), perspektyw i statusu w Europie pilotażowego programu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV), w tym implementacji normy ISO 14034:2016 Environmental management -- Environmental technology verification (ETV). Dodatkowo kontynuowano prace ukierunkowane na weryfikację opisu zakresów akredytacji akredytowanych jednostek inspekcyjnych. Tegoroczna edycja warsztatów, zorganizowanych w drugim dniu posiedzenia, dedykowana była wykorzystaniu pomiarów i badań w działalności inspekcyjnej, wypracowania interfejsu pomiędzy normami: laboratoryjną ISO/IEC 17025 i inspekcyjną ISO/IEC 17020 oraz akredytacji podmiotów oferujących swoim klientom kompleksowy zakres usług. Tematyka warsztatów spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczestników – podsumował reprezentujący PCA, Marek Wilgos.

Rolą Komitetów jest zapewnienie jednolitej interpretacji i stosowania przez jednostki akredytujące norm akredytacyjnych i wytycznych oraz wypracowywanie wspólnych polityk w zakresie realizacji procesów akredytacji i nadzoru jednostek certyfikujących
i inspekcyjnych, uwzględniających międzynarodowe praktyki, a tym samym wspieranie i pogłębianie podstaw wzajemnego uznawania akredytowanych usług i wyników oceny zgodności.

Powrót