Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Umowy bilateralne

Porozumienie pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a National Center of Accreditation (Kazachstan) 27-05-2009

W dniu 27 maja 2009 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a National Center of Accreditation (Kazachstan) dotyczące współpracy oraz wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń w zakresie akredytacji. Współpraca obejmuje m.in. obserwacje auditów prowadzonych przez auditorów PCA, organizację szkoleń i seminariów dla auditorów z kazachskiej jednostki akredytującej na temat: auditów wewnętrznych, niepewności pomiarów, porównań międzylaboratoryjnych, oceny wyników badań biegłości. Porozumienie obejmuje także, w miarę potrzeb strony kazachskiej i możliwości PCA, prowadzenie ocen kazachskich jednostek oceny zgodności przez auditorów PCA.

Powrót