Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 404 26-06-2023

Komunikat nr 404 z dnia 26.06.2023 r. w sprawie akredytacji jednostek prowadzących certyfikację zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do celów określonych w dyrektywie 2018/2001 (RED II).

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że z dniem opublikowania niniejszego komunikatu rozpoczyna działalność związaną z akredytacją jednostek prowadzących certyfikację zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do celów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Akredytacja w ww. obszarze działalności będzie udzielana jednostkom certyfikującym w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065, a w przypadku gdy jednostka realizuje weryfikacje z wykorzystaniem własnych lub zewnętrznych zasobów, dodatkowo,  w ocenie kompetencji jednostki zastosowanie mają właściwe wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17029 oraz PN-EN ISO 14065:2020.

Wymagania akredytacyjne właściwe dla jednostek oceniających zgodność w powyższymobszarze działalności wynikają z:

  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/996 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zasad weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz kryteriów niskiego ryzyka spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów
  • rezolucji European co-operation for Accreditation (EA, rezolucja Technical Management Board nr 2023 (13) 02)

i są podane w dokumencie Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących wyroby - program akredytacji DACW-01, dostępnym na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl.

Jednostki certyfikujące ubiegające się o akredytację w obszarze certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do celów określonych w dyrektywie 2018/2001 mogą składać wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu posiadanej akredytacji na formularzu FA-01, wraz z wymaganą i wskazaną we wniosku dokumentacją.

Powrót