Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

PCA dla poprawy jakości wód i ścieków 15-11-2019

Redakcja czasopisma „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski" już po raz czwarty zorganizowała konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Badania jakości wód i ścieków w praktyce”. Spotkanie pod patronatem merytorycznym Polskiego Centrum Akredytacji odbyło się 14-15 listopada br. w Katowicach. PCA reprezentowała Beata Czechowicz, Kierownik Działu Akredytacji Badań Chemicznych.

Tematyka konferencji podobnie jak w latach ubiegłych obejmowała zagadnienia zarówno praktyczne (m.in. zarządzanie bezpieczeństwem wody od ujęcia do kranu), legislacyjne (m.in. wymagania stawiane laboratoriom zatwierdzanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną do wykonywania badania wody), jak i techniczne (wybrane metody oceny i analizy ryzyka w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę). Program został opracowany pod kątem potrzeb osób związanych z laboratoriami badającymi wody i ścieki, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków, zakładami wodociągów i kanalizacji oraz inspektoratów ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Konferencja była dobrą okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez praktyków. B. Czechowicz wystąpiła z prezentacją na temat ustanowienia spójności pomiarowej, ważnej dla zapewnienia porównywalności wyników badań i pomiarów w działalności laboratoryjnej. „Laboratorium powinno ustanowić i utrzymywać spójność pomiarową wyników pomiarów poprzez udokumentowany, nieprzerwany łańcuch wzorcowań, z których każde ma swój udział do niepewności pomiaru, wiążąc wyniki pomiarów z właściwym odniesieniem” – podkreśliła.

Omówiła też istotne dokumenty, w tym zagadnienia związane z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a także ustanowienie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie, zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) oraz zastosowanie organizmów testowych. Ostatnią część swojego wystąpienia B. Czechowicz poświęciła ocenie kompetencji jednostek oceniających zgodność do realizacji działań w obszarze oceny zgodności: „Zawsze chętnie biorę udział w spotkaniach, które są okazją do omawiania sposobów zarządzania ryzykiem w laboratoriach wodociągowych. Szczególnie cenię sobie rozmowy z uczestnikami, które pozwalają na wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju laboratoriów, a także wyzwań temu towarzyszących”.  

Ze względu na szkoleniowy charakter spotkania istotną jego część stanowiły dyskusje w gronie ekspertów i praktyków, m.in. na temat najnowszych rozwiązań i wytycznych związanych z analityką wód i ścieków oraz rozwiązań bieżących problemów w codziennej pracy. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: www.konferencjalaboratorium.elamed.pl

Powrót