Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

PCA współorganizatorem konferencji "Jakość w chemii analitycznej 9" 26-11-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Kolasa, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, uczestniczył 20 listopada w środę w otwarciu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Jakość w chemii analitycznej 9". PCA podobnie jak w latach ubiegłych brało czyny udział w organizacji trzydniowego forum, które odbyło się w podwarszawskich Morach.

Konferencja poświęcona była problematyce zapewnienia jakości wyników w analizie chemicznej w kontekście funkcjonowania nowych uwarunkowań normalizacyjnych i prawnych oraz osiągnięć naukowych dotyczących działalności laboratoryjnej. Tematami dyskusji były m.in.: metrologia w pomiarach chemicznych, aspekty prawne związane z systemem metrologii oraz rola badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych w działalności laboratoriów.

Ważne wyniki badań

Joanna Rutkowska z Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności w PCA wygłosiła referat pt. "Potwierdzanie ważności wyników działalności laboratoryjnej – wykorzystanie uczestnictwa w programach PT/ILC do monitorowania jakości wyników". W działalności laboratoryjnej ważność wyników jest rozumiana jako jego właściwość, która wskazuje m.in. na możliwość wykorzystania wyniku zgodnie z przeznaczeniem.

Świadomość ważności wyników w działalności laboratoryjnej jest niezwykle ważna dla samych laboratoriów, gdy chcą wykazać swoje kompetencje, ale także dla klientów laboratoriów i wszystkich tych, którzy wykorzystują wyniki badań, pomiarów czy wzorcowań w ściśle określonym celu. Z tych względów proces potwierdzania ważności wyników w laboratoriach jest kluczowym elementem zapewnienia określonej jakości usług laboratoryjnych, a uczestnictwo laboratoriów w programach PT/ILC – najbardziej skutecznym narzędziem w procesie, pozwalającym na wykazanie kompetencji do realizacji określonej działalności laboratoryjnej – wyjaśnia Joanna Rutkowska.

Obecnie społeczność akredytacyjna dostosowuje polityki odnoszące się do uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości do wymagań znowelizowanej normy EN ISO/IEC 17025 oraz normy EN ISO/IEC 17011. Organizacja ILAC prowadzi prace nad nowelizacją polityki ILAC P-9 bezpośrednio związanej z tym zagadnieniem. Nowelizacji ulegnie również, wydana przez PCA, polityka DA-05, dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości. Prelegentka omówiła również główne kierunki zmian tej polityki, w tym wymagania i wytyczne odnoszące się do rozpatrywania przez laboratoria ryzyk  zarówno przy planowaniu uczestnictwa, jak i przy analizie oraz ocenie samego uczestnictwa w wybranych programach PT/ILC.

Kompetentny producent materiałów odniesienia

Katarzyna Wiśniewska z Działu Akredytacji Wzorcowań w PCA wystąpiła natomiast z referatem o roli certyfikowanych materiałów odniesienia produkowanych przez kompetentnych producentów, w pomiarach analitycznych. Produkcja materiałów odniesienia została włączona w zakres oceny zgodności dzięki opracowaniu i wydaniu zharmonizowanej normy ISO 17034, która określa ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia. Norma ta należy do grupy tzw. norm akredytacyjnych serii 17000, co umożliwia potwierdzanie kompetencji producenta materiałów odniesienia w formie akredytacji.

K. Wiśniewska przybliżyła słuchaczom podstawowe wymagania normy ISO 17034, przesądzające o możliwości wykazania przez RMP kompetencji do produkcji RM i ich certyfikacji, a tym samym do dostarczania materiałów odniesienia, które mogą być szeroko stosowane w działalności związanej z badaniami i pomiarami. Ma to tym większe znaczenie, że obecnie RM i CRM są wykorzystywane przede wszystkim do ustanowienia spójności pomiarowej i monitorowania ważności wyników badań i pomiarów. Zwróciła również uwagę na istotę produkcji RM jako działalności w obszarze oceny zgodności:

- Rozpoczyna się ona i bazuje na szczegółowym planie produkcji, który opisuje wszystkie istotne etapy procesu, z uwzględnieniem krytycznych dla produkcji aspektów, tj. przetwarzania kandydata na materiał odniesienia, oceny i badania jednorodności i stabilności materiałów oraz charakteryzowania i przypisywania wartości właściwości materiału i ich niepewności.

Wykazane zostały również powiązania poszczególnych etapów procesów produkcji z zaangażowaniem szczególnie istotnego elementu towarzyszącego wytwarzaniu CRM/RM, jakim jest wybór i zastosowanie metod statystycznych.

Konferencja zorganizowała została już po raz dziewiąty. W gronie współorganizatorów obok PCA są: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Główny Urząd Miar, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab, Stowarzyszenie RefMat oraz Wydawnictwo MALAMUT.

Więcej informacji: www.jakoscwchemii.pl

Powrót