Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

LAB 3/2018 – jakość badań 19-06-2018

W dwumiesięczniku LAB - laboratoria, aparatura, badania  (3/2018) można również przeczytać artykuł opracowany przez Tadeusza Matrasa i Katarzynę Wiśniewską z PCA, pt. Stwierdzanie zgodności z wymaganiami/specyfikacjami w działalności laboratoriów – zasada podejmowania decyzji.

Stwierdzanie zgodności wyniku badania czy wzorcowania z mającymi zastosowanie wymaganiami/specyfikacjami, stanowi nieodłączną część działalności laboratoriów. Klienci laboratoriów oczekują przedstawienia w raporcie nie tylko wyniku zleconego badania czy wzorcowania, ale również stwierdzenia czy otrzymany wynik pozostaje w określonej relacji do zdefiniowanych wymagań (mniejszy/większy, zgodny/niezgodny). Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, stanowiąca podstawę funkcjonowania wielu laboratoriów, wskazuje możliwość zamieszczania w sprawozdaniach z badań lub świadectwach wzorcowania stwierdzeń zgodności w powiązaniu z wynikami otrzymanymi w laboratorium. Takie działanie, zgodnie z oczekiwaniami normy, powinno wiązać się z jednoczesnym przedstawieniem wartości niepewności wyniku pomiaru, zawsze wtedy gdy niepewność ta ma znaczenie dla formułowanego stwierdzenia zgodności z wymaganiami/specyfikacjami.

Prosta akceptacja jest czasami nazywana „ryzykiem wspólnym”, ponieważ prawdopodobieństwo przekroczenia granicy tolerancji (przy stwierdzeniu zgodności wyniku z tolerancją) może wynosić nawet 50% - gdy wynik pomiaru jest blisko granicy tolerancji (zakładając normalny rozkład dla pomiarów).

Więcej na ten temat w poniższym artykule.

LAB 3/2018

Powrót