Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

"Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" nr 1/2018 06-03-2018

W najnowszym wydaniu czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski " (nr 1/2018) ukazał się artykuł Hanny Tugi, Kierownika Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności w PCA, nt. nowego wydania normy ISO/IEC 17025 pt. „Podejście procesowe − nowe wyzwanie dla laboratoriów”.

W przedmowie do normy wyjaśniono, jakie są główne zmiany jej postanowień w stosunku do poprzedniego wydania. Jako pierwszą istotną zmianę wskazano podejście uwzględniające ryzyka, które umożliwiły pewne ograniczenie wymagań w zakresie opisu działania i zastąpienie ich wymaga­niami odnoszącymi się do rezultatów działania. Wska­zano również na dodanie definicji „laboratorium”, które zgodnie z postanowieniami nowego wydania normy jest jednostką realizującą jedno lub więcej z nastę­pujących działań: badanie, wzorcowanie, pobieranie próbek związane z późniejszymi badaniami lub wzor­cowaniami. Działania te są zdefiniowane w normie, jako ‘działalność laboratoryjna’, co tym samym doprecyzo­wuje zakres stosowania normy. Jako trzecią główną zmianę, którą rozwija niniej­szy artykuł, wskazano fakt, że nowe wydanie normy w mniejszym stopniu precyzuje wymagania odno­śnie procesów, procedur, udokumentowanych infor­macji i wymagania dotyczące organizacji samego laboratorium – pozostawiając w tym zakresie labora­toriom dużą elastyczność”. Więcej na ten temat w artykule.

Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski nr 1/2018

Powrót