Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Media o nas

Vademecum Przedsiębiorcy – jak akredytacja pomaga w biznesie 06-11-2019

Seria opublikowana w 2019 roku na łamach „Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw" stanowi kompendium wiedzy o korzyściach, jakie daje posiadanie akredytacji. Publikacja jest adresowana do przedsiębiorców reprezentujących różne obszary gospodarki. Na cykl Vademecum Przedsiębiorcy złożyło się sześć artykułów eksperckich, opracowanych przez specjalistów z Polskiego Centrum Akredytacji.

Cykl otwiera artykuł prezentujący szerokie spektrum korzyści płynących z akredytacji w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki, przygotowany przez Tadeusza Matrasa – Kierownika Biura ds. Akredytacji. Każdy przedsiębiorca dla przedstawianych informacji i deklaracji dotyczących bezpieczeństwa oraz jakości oferowanych wyrobów i usług stara się pozyskać dodatkowe, zewnętrzne certyfikaty i świadectwa, które upewniają potencjalnych klientów, że jego wyroby i usługi spełniają określone wymagania. „Tylko wyniki akredytowanych badań czy akredytowanej certyfikacji i innych rodzajów akredytowanej oceny zgodności są w praktyce powszechnie uznawane na całym świecie i stanowią podstawę dla swobodnego przepływu towarów i usług, przy zastosowaniu fundamentalnej zasady systemu oceny zgodności: raz badany lub certyfikowany – wszędzie akceptowany” – podsumowuje T. Matras.

Przyjazny transport, dbałość o środowisko, bezpieczna żywność

W kolejnym artykule Andrzej Kolasa, Zastępca Dyrektora PCA, przybliża znaczenie akredytacji dla branży transportowej i jej wpływ na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, w którym żyjemy. Autor pisze: „Unia Europejska wprowadziła Rozporządzenie PEiR (WE) nr 765/2008, które ustanawia wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu. W praktyce oznacza to, że spełnienie odpowiednich norm, ocena zgodności oraz akredytacja są sprawdzonymi i uznanymi narzędziami pozwalającymi zapobiegać zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem w transporcie oraz z emisją zanieczyszczeń do środowiska. Dlatego też producenci oraz regulatorzy wykorzystują niezależne podmioty (strony trzecie), tak zwane jednostki oceniające zgodność, do działań związanych ze sprawdzeniem, czy środki transportu lądowego, morskiego oraz powietrznego spełniają określone normy, zanim zostaną wprowadzone do obrotu i użytkowania”.

Maria Szafran, Kierownik Działu Akredytacji Badań Emisji w Środowisku, w swoim artykule wyjaśnia rolę akredytacji w działaniach mających na celu ochronę środowiska. „Dwa stulecia rozwoju przemysłu i związana z tym ingerencja człowieka w środowisko powodują, że coraz większego znaczenia nabierają miarodajne wyniki badań zarówno w zakresie skażenia środowiska naturalnego, jak i bezpośrednich zagrożeń dla człowieka będących skutkiem różnego rodzaju emisji. Idące w ślad za tą sytuacją regulacje prawne, ukierunkowane na monitorowanie wykorzystania zasobów środowiska i ochronę ludzi, coraz częściej odwołują się do akredytacji, jako potwierdzenia właściwego poziomu wykonanych badań” – podkreśla M. Szafran.

Akredytacja w przemyśle spożywczym jest uznanym w skali międzynarodowej sposobem potwierdzania kompetencji jednostek oceniających zgodność zarówno w obszarze regulowanym przepisami prawa, jak i dobrowolnym. Sprawozdania z badań i certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki wzmacniają zaufanie do producentów żywności i oferowanych przez nich wyrobów. „Dzięki podpisanym przez PCA wielostronnym porozumieniom w ramach organizacji międzynarodowych (EA MLA, IAF MLA i ILAC MRA) producenci żywności mają gwarancję uznawania na całym świecie akredytowanych wyników badań czy certyfikatów żywności, ułatwiając tym samym swobodny przepływ towarów” – pisze w swoim artykule Hanna Tugi, Kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności.

Materiały odniesienia i inspekcja w praktyce biznesowej

W ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost znaczenia i skali wykorzystywania materiałów odniesienia (RM). Dzieje się tak za sprawą opracowanej przez ISO zharmonizowanej normy ISO 17034, która jest stosowana przez jednostki akredytujące w Europie i na świecie jako norma akredytacyjna w procesach akredytacji producentów materiałów odniesienia (RMP). Z materiału Katarzyny Wiśniewskiej, Koordynatora w Dziale Akredytacji Wzorcowań, można dowiedzieć się więcej na temat uruchomionego przez PCA nowego programu akredytacji dla RMP, który stwarza dla krajowego biznesu nowe możliwości. Akredytowany producent materiałów odniesienia to przedsiębiorca wiarygodny, o potwierdzonych kompetencjach, którego wyroby – materiały odniesienia, są powszechnie uznawane i mają dostęp do rynków całego świata.

Cykl Vademecum Przedsiębiorcy zamyka artykuł Marka Wilgosa, Koordynatora w Dziale Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób, na temat akredytowanej inspekcji, która jest jednym z formalnych instrumentów potwierdzania, że dana organizacja posiada niezbędne kompetencje techniczne oraz gwarantuje odpowiedni poziom niezależności i bezstronności w odniesieniu do oferowanych usług w zakresie wprowadzonych procedur inspekcji. Akredytowana inspekcja realizuje swoje oceny na etapie projektowania, produkcji lub użytkowania danego wyrobu (przedmiotu inspekcji). „Obecnie największym zainteresowaniem akredytacją cieszą się inspekcje ilości i jakości towarów, inspekcje adekwatności stosowania wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, inspekcje do celów homologacji i dopuszczenia czy też inspekcje dozorowe. Wśród akredytowanych przez PCA jednostek inspekcyjnych są m.in. państwowe osoby prawne, instytuty badawcze, jak również podmioty prywatne” – podsumowuje M. Wilgos.

Wszystkie publikacje z serii Vademecum Przedsiębiorcy dostępne są poniżej oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

Powrót